Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 97 – МИ/ НР
Струмяни, 30.09.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от упълномощен представител на ПП ГЕРБ Ваня Бориславова Пецанова, постъпил на официалната поща на ОИК Струмяни - [email protected]

На официалната поща на ОИК Струмяни е получен сигнал за наличие на несъвместимост по смисъла на чл.66 от ИК и т.18 от Решение №1984 МИ /НР от 08.09.2015 г. на ЦИК по отношение на назначеният Председател на СИК №014900013 Игралище – г-жа Дарина Стоянова Тодорова, която се намира във фактическо съжителство с кандидата за кмет на кметство Игралище Венцислав Кръстев Дамянов.

 

След извършена проверка от Общинска избирателна комисия Струмяни се установи, че действително г-жа Дарина Стоянова Тодорова не отговаря на изискванията на чл.96 във вр.чл.66, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, тъй като се намира във фактическо съжителство със кандидат за кмет на кметство.

   Същата е депозирала и Заявление за освобождаването й като Председател на СИК № 014900013 Игралище, поради горните обстоятелства, заведено с вх. №30/29.09.2015 г.в регистъра за входяща кореспонденция на ОИК.

Постъпило е Предложение до ОИК Струмяни от Аспарух Иванов Костадинов – упълномощен представител на ДПС на територията на община Струмяни да бъде заменено лицето Дарина Стоянова Тодорова – председател на СИК № 014900013 Игралище с лицето Елена Стоянова Божилова на същата длъжност.

 

         Предвид гореизложеното и на основание  чл.87, ал.1, т.6 от Изборния кодекс

 

                              Общинска избирателна комисия  Струмяни

 

                                                                РЕШИ:

 

 Освобождава  Дарина Стоянова Тодорова, като  Председател на СИК №014900013 Игралище.

 Анулира издаденото й удостоверение.

 Назначава Елена Стоянова Божилова, като Председател на СИК №014900013 Игралище.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок в тридневен срок от  обявяването му.

Настоящото решение, бе обявено на 30.09.2015г., в 17,10 часа

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 30.09.2015 в 19:54 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения