Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ
Струмяни, 05.06.2019

ОТНОСНО: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

   В Общинска избирателна комисия Струмяни е постъпила жалба от Христо Михайлов Терзийски, заведена под № 159/31.05.2019 г. във входящия  регистър.

  Към жалбата е приложено Постановление на Районна прокуратура Сандански за отказ за образуване на наказателно производство по преписка №587/2019 г. по описа на същата.

   Наведени са твърдения, че кмета на с.Раздол -Георги Христов Пендурков е удостоверил, че е земеделски производител, регистриран в системата на БАБХ и има сключени договори с община Струмяни за отдаване под наем на общински земи, пасища, мери и ливади.

 В тази връзка жалбоподателят счита, че са нарушени разпоредбите на ЗМСМА, а именно, че кмет на населено място не може да е управител на фирми, регистрирани по ТЗ или да е регистриран, като земеделски производител.

   Общинска избирателна комисия Струмяни, след като разгледа жалбата и приложеното доказателство, намира за установено следното:

 С Решение №166-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК Струмяни – Георги Христов Пендурков е обявен за избран за кмет на с.Раздол, община Струмяни.

  От изложеното в жалбата,  ОИК Струмяни, счита че е сезирана от жалбоподателя  с искане за установяване на несъвместимост между Кмет на населено място и Земеделски производител от една страна и от друга страна установяване на конфликт на интереси досежно сключените договори от Кмета на с.Раздол с община Струмяни  за отдаване под наем на общински земи, пасища, мери и ливади.

  В хода на проверката по преписка №587/2019 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Сандански са събрани доказателства, от които е видно че Георги Христов Пендурков действително е регистриран, като земеделски производител и има сключени договори с Община Струмяни за отдаване под наем на земеделска земя.

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им“.

   Видно от горецитираната разпоредба, земеделските производители не попадат в категорията лица, които осъществяват търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

   По отношение на сключените договори за отдаване под наем на общинска земя, становището на ОИК - Струмяни е следното:

 

   Съгласно § 2. (1), т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество „ Разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета се прилагат съответно за - кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините“.

  Общинска избирателна комисия Струмяни може да упражни своите правомощия по чл.42, ал.1, т.11 от ЗМСМА при наличието на влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, но такъв към жалбата не е представен.

       Във връзка с гореизложеното , при наличието на законоустановения  кворум и пълно единодушие, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 във връзка с  чл. 85, ал. 4, от Изборния кодекс,

                      Общинска избирателна комисия  Струмяни

                                                   РЕШИ:

Отхвърля жалбата  на  Христо Михайлов Терзийски против  Георги Христов Пендурков - Кмет на с.Раздол, община Струмяни, като неоснователена.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Благоевград в 7 - дневен срок от обявяването му, чрез ОИК – Струмяни.

 

                                                                  

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 05.06.2019 в 13:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения