предстоящо заседание на ОИК:

дневен ред

15:00

Избори в ОИК:

15.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че от  9.00ч. на 17.09.2019г. започва да приема заявления за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

Документите ще се приемат всеки календарен ден.

Крайният срок за поддаване на заявления за регистрация е до 17: 00 ч. на 24 септември 2019 г.

  1. За регистрирането на кандидатските листи се представят следните документи:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението за регистрация на кандидатските листи за общински съветници се представя в ОИК и на технически носител в ексел формат

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

1.3. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

1.4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

07.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции  и  инициативни комитети в ОИК  Струмяни за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че:  срокът на регистрация на партии, коалиции и местни коалиции  и  инициативни комитети в ОИК  Струмяни за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  е до 17.00 ч. на 16 септември 2019г., при спазване на следната процедура:


1. Регистрация на партии и коалиции         

                                                                                                              
1.1. Партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

1.2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

1.3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

2. Регистрация на местни коалиции

2.1. В ОИК Струмяни се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2.2. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до  17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

2.3. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

2.4. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

2.5. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

3. Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Струмяни

3.1. В срок до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г. инициативния комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

3.2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите членове на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3.3. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

05.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че от 09.09.2019 г., 9.00 часа започва да приема заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

Документите ще се приемат всеки календарен ден.

Крайният срок за поддаване на заявления за регистрация е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

05.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че работното време на ОИК Струмяни е всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 37-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на ЙОРДАНКА ОГНЯНОВА АПОСТОЛОВА за кандидат за Кмет на кметство с. Илинденци, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

  • № 36-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на ИВАН МЕТОДИЕВ БОЖИНОВ за кандидат за Кмет на кметство с. Микрево, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

  • № 35-МИ / 19.09.2019

    относно: Регистрация на СЛАВЧО ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ за кандидат за Кмет на община Струмяни, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

всички решения