15.06.2022

Съобщение

На 16.06.2022 г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Струмяни при следния дневен ред:

 1. Предприемане на действия по Писмо У №245/2022 на Териториално отделение - Сандански към Районна прокуратура – гр. Благоевград.
 2. Други
04.11.2019

Съобщение

 

             Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че на основание Заповед №ОА-АК-220/01.11.2019 г. на Областния управител на област Благоевград, първото заседание на Общински съвет Струмяни за мандат 2019-2023 ще се проведе на 05.11.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на НЧ "Будител - 1997" с. Струмяни.

04.11.2019

Съобщение

 

              Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че избран кандидат за общински съветник може да подаде заявление за оттегляне, преди да е положил клетва пред Общински съвет. ОИК  е компетентна да се произнесе, като приеме, че същият не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник и да обяви за избран следващия от кандидатската листа на партията, коалицията или местната коалиция.

16.06.2022

Съобщение

                                               График
                          за дежурство на членовете на ОИК 
                   в  периода от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г.
                                        8:00 ч. - 17:00 ч.

Петък, 17.06.2022 г. – Диана Илиева, тел. 08860 40 27 57

                                 Илонка Станоева, тел. 0876 83 88 81

Събота, 18.06.2022 г. – Стефани Воденичарова, тел. 0895 60 50 49

                                    Диана Илиева, тел. 08860 40 27 57

Неделя, 19.06.2022 г. – Красимира Янева, тел. 0878 93 46 29

                                    Илонка Станоева, тел. 0876 83 88 81

Понеделник, 20.06.2022 г. – Величка Чиликова, тел. 0878 46 46 80

                                          Николина Янева, тел. 0893 07 67 29

Вторник, 21.06.2022 г. – Людмила Маникатова, тел. 0878 14 70 65

                                      Величка Чиликова, тел. 0878 46 46 80

Сряда, 22.06.2022 г. -  Кирил Гегов, тел. 0879 69 39 87

                                  Красимира Янева, тел. 0878 93 46 29

Четвъртък, 23.06.2022 г. – Любка Тацкова, тел. 0878 93 46 19

                                        Марияна Маркова, тел. 0877 41 08 88

25.10.2019

Получаване на изборните книжа и материали

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява членовете на Секционните избирателни комисии, че получаването на изборните книжа и материали ще се извърши на 26.10.2019 г. от 15:00 часа в залата на ОИК Струмяни. Задължително е присъствието на трима представители от различни политически партии.

23.10.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че сигнали и жалби в изборния ден се приемат и на телефон 0878 42 82 67.

21.10.2019

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени секции, както следва:

 • Секция № 014900001, находяща се в с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване Читалище „Будител“ – І-ви етаж.
 • Секция № 014900004, находяща се в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване кметство с. Микрево.
 • Секция № 014900008, находяща се в с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, с място на гласуване сграда на бивше читалище.

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (27.10.2019 г.) ще се реализира от Общинска администрация Струмяни.

Предварителни заявки се подават на тел. 07434/3108, всеки работен ден от 8:30 часа  до 17:00 часа.

21.10.2019

ПРОМЯНА В СЪСТАВИТЕ НА СИК

 

ОИК Струмяни уведомява, че съгласно протоколно решение на ЦИК от 17 октомври 2019г., при искане за замяна членове на СИК от страна на партиите и коалициите, не е необходимо представяне на заявление за отказ от страна на вече назначен член на СИК.

В този случай партиите и коалициите, от чиято квота се извършва промяната, правят писмено предложение за попълване състава на СИК, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

13.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява членовете на СИК, ангажирани в процеса за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., че обучението на СИК ще се проведе на 19.10.2019 г. от 11.00 ч. в голямата зала на Народно читалище „Братя Миладинови“ с. Микрево.

Съгласно т.1.2. от Решение №659/23.08.2019г. на ЦИК, за участие в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки, участвал в обучението. 

09.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че партиите и коалициите могат да упълномощават свои представители да ги представляват в изборния ден.

В срок до 17,00 часа на 26.10.2019 г., партиите и коалициите изготвят и представят в ОИК Струмяни списък (на хартиен носители и в EXCEL формат) с имената, ЕГН-тата, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава от представляващия партията/коалиция или изрично упълномощени от тях лица.

Пълномощниците представят в ОИК и съответното пълномощно. Общия брой на упълномощените представители на партия/коалиция/ не може да надвишава броя на избирателите секции, т.е. до 17 броя. 

Представителите се легитимират в изборния ден с пълномощното от представляващия партията/коалицията или упълномощено от него лице. В изборния ден представителите на партии и коалиции са длъжни да носят отличителни знаци по образец,  утвърден с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК.

До 17,00 часа на 26.10.2019 г. всяка партия/коалиция/ може да заяви пред ОИК Струмяни, че оттегля пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия партията/коалицията или упълномощено от него лице.

В ОИК се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

09.10.2019

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че срокът за подаване на документи за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници, е до 17.00 часа на 26.10.2019 г.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия/коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в изборния район, т.е. до 6 заместващи застъпника.

В горепосочения срок партията/коалицията представят в ОИК Струмяни:

 1. Предложение Приложение 74-МИ от изборните книжа.

Към предложението се прилагат:

а) пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;

б) Декларация – Приложение № 75-МИ от изборните книжа от всяко лице, заявено като заместващ застъпник.

в) Списък с имената и ЕГН-тата  на застъпниците на хартия и на технически носител в EXCEL формат.

За заместващите застъпници важат разпоредбите и изискванията, отнасящи се за застъпниците.

09.10.2019

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че срокът за подаване на документи за регистрация на застъпници в ОИК Струмяни е до 17.00 часа на 26.10.2019 г. 

Регистрираните в ОИК Струмяни партии и коалиции подават:

 1. Заявление  Приложение № 73–МИ от изборните книжа, подписано от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението се прилагат:

а) пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;

б) Декларация – Приложение № 75-МИ от изборните книжа от всяко лице, заявено като застъпник;

в) Списък с имената и ЕГН-тата  на застъпниците на хартиен и на технически носител в EXCEL формат.

Едно лице може да бъде застъпник само на една партия/коалиция и само на една кандидатска листа, поради което за всеки вид избор /общински съветници, кмет на община, кмет на кметство/ се подава отделно заявление за регистрация на застъпници. В едно заявление могат да се посочат няколко застъпника.

Партията или коалицията заявяват регистрация на застъпници само за видовете избор, за които са вече регистрирани в ОИК Струмяни. Застъпниците не са обвързани с конкретна секция. Общият брой на застъпниците на кандидатите на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет, не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район, т.е. до 17 застъпника.

В изборния ден застъпниците на партии и коалиции са длъжни да носят отличителни знаци по образец утвърден с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК.

07.10.2019

Образец на бюлетините за гласуване в община Струмяни за провеждане на изборите на 27 октомври 2019

 

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019г., ОИК Струмяни публикува одобрените образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИНДЕНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИКРЕВО

07.10.2019

Съобщение

ПРОМЯНА В СЪСТАВИТЕ НА СИК 

Лице, което желае да бъде освободено от състав на СИК, след като вече е назначено, следва да подаде заявление до ОИК Струмяни.

Образец на заявление за промяна

В този случай партиите и коалициите, от чиято квота се извършва промяната, правят писмено предложение за попълване състава на СИК, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

07.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Струмяни напомня за следните крайни срокове:

За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес - 12.10.2019 г.

За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия - 12.10.2019 г.

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - 19.10.2019 г.

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че на 25 септември 2019 г. (сряда) от 17.30 часа в Заседателната зала на Читалище „Будител“ с. Струмяни ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и  представители на средствата за масово осведомяване.

15.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че от  9.00ч. на 17.09.2019г. започва да приема заявления за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

Документите ще се приемат всеки календарен ден.

Крайният срок за поддаване на заявления за регистрация е до 17: 00 ч. на 24 септември 2019 г.

 1. За регистрирането на кандидатските листи се представят следните документи:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението за регистрация на кандидатските листи за общински съветници се представя в ОИК и на технически носител в ексел формат

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

1.3. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

1.4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

07.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции  и  инициативни комитети в ОИК  Струмяни за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че:  срокът на регистрация на партии, коалиции и местни коалиции  и  инициативни комитети в ОИК  Струмяни за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  е до 17.00 ч. на 16 септември 2019г., при спазване на следната процедура:


1. Регистрация на партии и коалиции         

                                                                                                              
1.1. Партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

1.2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

1.3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

2. Регистрация на местни коалиции

2.1. В ОИК Струмяни се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2.2. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до  17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

2.3. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

2.4. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

2.5. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

3. Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Струмяни

3.1. В срок до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г. инициативния комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

3.2. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите членове на инициативния комитет;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3.3. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

05.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че от 09.09.2019 г., 9.00 часа започва да приема заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

Документите ще се приемат всеки календарен ден.

Крайният срок за поддаване на заявления за регистрация е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

05.09.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява, че работното време на ОИК Струмяни е всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 117-МИ / 16.06.2022

  относно: Констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство село Илинденци, община Струмяни и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 116-МИ / 11.12.2019

  относно: Обявяване разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати

 • № 115-МИ / 09.11.2019

  относно: Упълномощаване членове на ОИК Струмяни, които да представляват ОИК Струмяни на заседание, насрочено на 13.11.2019г. по АД 20197030701160 в Административен съд Благоевград

всички решения