Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ/НР
Струмяни, 05.09.2015

ОТНОСНО: заседанията на ОИК Струмяни, начина на приемане и обявяване на решения и работно време на ОИК Струмяни при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 85, чл. 86, чл. 87, ал. 2 и чл. 88 от Изборния кодекс и във връзка  Решение № 1910-МИ/НР от 04.09.2015 г.  на ЦИК София, ОИК - Струмяни.

 

                                                           Р Е Ш И:

                                    

 

 1. Заседанията на ОИК Струмяни са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете.

 

 1. ОИК Струмяни взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

 

 1. ОИК Струмяни приема решенията си с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

 

 1. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

 

 1. Членовете на ОИК Струмяни могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай посочват в какво се изразява особеното мнение.

 

 1. На заседанията на ОИК Струмяни може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола на заседанието.

 

 1. За заседанията на ОИК Струмяни се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

 

 1. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК Струмяни се подписват от председателя и секретаря.

 

 1. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

 

 1. ОИК Струмяни ще обявява решенията си незабавно по реда определен от ИК и решение № 1910—МИ/НР от 04.09.2015 г. на ЦИК София, и се поставят на общодостъпно място в сградата на НЧ „ Будител“, пл. „ 7-ми април“ №2, с. Струмяни.

 

 1. Решенията на ОИК Струмяни може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия.

 

 1. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място.

 

 1. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват деня и часът на свалянето им и се съхраняват в архива на комисията.

 

 1. ОИК Струмяни поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 1. Работното време на ОИК-Струмяни е всеки работен от 9,00 ч. до 17,00 ч. По изключение комисията ще работи и в почивните дни, когато в тях изтичат срокове, визирани в Хронограмите на ЦИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

 1. За обезпечаване на нормалната дейност на комисията и създаване на възможност за упражняване на правата на участващите в изборите субекти, уредени в ИК, в часовете от 9,00 до 17,00 часа, ОИК организира дежурства на членовете си. Дежурството се провежда от поне двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок, считано от обявяването му, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК- Струмяни.

Председател: Весела Александрова Цомпова-Стоянова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 08.09.2015 в 15:45 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения