Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Струмяни, 10.09.2019

ОТНОСНО: Създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията

На основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.78 от Изборния кодекс и Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия - Струмяни

Р Е Ш И:

  1. Създава работна група в състав:

1.1. Любомир Иванов Граминов - специалист-експерт,  който да подпомага дейността на ОИК - Струмяни.

Експертът да изпълнява своите задължения за периода със срок на договора от 12.09.2019 г. до 7 дни от обявяване на резултатите на изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г.

1.2. Мирослава Димчева Костадинова - технически сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК- Струмяни.

1.3. Райна Евгениева Манолска - технически сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК- Струмяни.

Специалистите да изпълняват своите задължения  за периода със  срок на договора от 12.09 2019 г. до 7 дни от обявяване на резултатите на изборите за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г.,

Месечните възнаграждения са в размер, определен в т.5.1 и т.5.2 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Заверено копие от решението да се изпрати на Кмета на Община Струмяни за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 10.09.2019 в 20:31 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 05.06.2019

    относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

  • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

    относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

  • № 188-МИ / 14.11.2015

    относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения