Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Струмяни, 04.09.2019

ОТНОСНО: Начин на приемане и обжалване на решенията на Общинската избирателна комисия

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и ал. 2 от ИК и Решение № 848-МИ/28.08.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия - Струмяни.

 

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.
 2. Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.
 3. Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.
 4. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.
 5. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административнен съд Благоевград . В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 6. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 05.09.2019 в 16:27 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения