Общинска избирателна комисия Струмяни


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Струмяни, 04.09.2019

ОТНОСНО: Провеждане заседания на ОИК, място и начин на обявяване на взетите решения от ОИК Струмяни

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и ал. 2 от ИК и Решение № 848-МИ/28.08.2019 г. на ЦИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Струмяни

 

Р Е Ш И:

 1. Заседанията на ОИК Струмяни ще се провеждат на следният административен адрес: с. Струмяни, пл. „Седми април “ № 2, заседателна зала на читалище „Будител 1977“.
 2. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 3. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място.
 4. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне  на таблото за решения и съобщения, находящо се пред заседателната зала на читалище „Будител 1977“, пл. „Седми април“ №2 на видимо и достъпно място, по начин указващ неговото предназначение и чрез публикуване на интернет страницата си.
 5. Работното време на ОИК-Струмяни е всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.
 6. За обезпечаване на нормалната дейност на комисията и създаване на възможност за упражняване на правата на участващите в изборите субекти, уредени в ИК, в часовете от 9,00 до 17,00 часа, ОИК организира дежурства на членовете си. Дежурството се провежда от поне двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Ваня Бориславова Пецанова

Секретар: Людмила Методиева Маникатова

* Публикувано на 05.09.2019 в 16:14 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 05.06.2019

  относно: Жалба от Христо Михайлов Терзийски против Георги Христов Пендурков – Кмет на с.Раздол, община Струмяни

 • № 189-МИ/НР / 14.11.2015

  относно: Упълномощаване на трима членове от състава на ОИК Струмяни за предаване за съхранение и поставяне на избирателните списъци и другите книжа в помещението съгласно Решение N: 2662/18.10.2015г. на ЦИК

 • № 188-МИ / 14.11.2015

  относно: Заявление от Йордан Юлиев Тушев - общински съветник от квотата на Коалиция „Реформаторски блок”

всички решения